Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ZdrowyRynek.pl

 

§ 1 DEFINICJE

 

REGULAMIN - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych przez Sprzedawcę.

 

SPRZEDAWCA - Ewa Gruszecka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą PUH Ewa Gruszecka z siedzibą w Wilkszynie (55-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 6

REGON 932056223, NIP 8941716976

 

SKLEP INTERNETOWY - portal internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem http://www.zdrowyrynek.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi związane ze sprzedażą wysyłkową.

 

UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

 

TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

KUPUJĄCY - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.

 

KONTO - podstrona Sklepu internetowego chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.

 

UŻYTKOWNIK - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie internetowym.

 

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://zdrowyrynek.pl

 

Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

 

Sklep internetowy http://zdrowyrynek.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internetowej.

 

Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.

 

wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.

 

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym adresem e-mail (kontem poczty elektronicznej) oraz urządzeniem pozwalającym z niego korzystać.

 

Zabrania się Kupującemu dostarczania i publikowania treści zabronionych przez przepisy prawa (np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich).

 

Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający umieści na stronie głównej Sklepu internetowego informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym http://zdrowyrynek.pl są cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

Zamówienia są przyjmowane pod adresem http://zdrowyrynek.pl

 

Zamówienia składane pod adresem http://zdrowyrynek.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i (lub) prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuję się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia, co jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy sprzedaży.

 

Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.

 

Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub Faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej oraz zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

W trakcie składania zamówienia, Kupujący musi wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Sklepu Internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem do osób trzecich.

 

Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

Czas rozpoczęcia realizacji zależny jest od sposobu płatności za Zamówienie. Zamówienia następuję po zaksięgowaniu pełnej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy, lub po otrzymaniu informacji od operatora płatności elektronicznych o dokonanej wpłacie przez Kupującego.

 

Odmowa realizacji zamówienia

Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 

Kupujący podał dane niekompletne, uniemożliwiając realizację zamówienia.

 

towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia.

 

Sprzedawca nie ma możliwości zrealizować Zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru).

 

W przypadkach wymienionych w ust. 11 Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego drogą elektroniczną lub telefoniczną. W przypadku gdy Kupujący dokonał wpłaty za zamówienie, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia.

 

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

 

towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronie serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy od zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu lub po otrzymaniu informacji od operatora płatności elektronicznych o dokonanej wpłacie przez Kupującego (zwykle 1-2 dni robocze).

Kupujący jest obciążany kosztami transportu określonymi w cenniku. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link (Koszty dostawy).

 

W przypadku, gdy Zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon fiskalny lub Faktura VAT (po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji w formularzu Zamówienia.)

 

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.

 

§ 6 REKLAMACJE

 

Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary w stanie nienaruszonym.

 

Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

 

Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 

Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §6, jeżeli wada jest nieistotna.

 

Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: PUH Ewa Gruszecka, ul. Bolesława Chrobrego 6, 55-330 Wilkszyn. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.

 

Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sprzedawca niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.

 

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

 

Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 

Kupujący może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

 

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sprzedawcy, Sprzedawca zwróci Kupującemu całość otrzymanej od Kupującego płatności.

 

Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, na adres poczty elektronicznej sales@ostrovit.com lub pisemnie na adres Fitness Trading ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów.

 

Kupujący posiadający Konto w Sklepie internetowym mogą dokonać zwrotu wypełniając formularz znajdujący się w zakładce TWOJE KONTO / ZWROTY TOWARÓW / DODAJ ZWROT

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to suplementów diety oraz produktów spożywczych.

Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.

 

Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Fitness Trading ul. Sitarska 16 18-300 Zambrów.

 

Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

 

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których:

 

przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informowała klienta przy składaniu zamówienia;

 

przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

 

przedmiotem umowy są produkty lecznicze, suplementy diety (w tym nutraceutyki) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH

 

Sprzedawca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

 

Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://zdrowyrynek.pl. jest Ewa Gruszecka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą PUH Ewa Gruszecka z siedzibą w Wilkszynie (55-330) przy ul. Bolesława Chrobrego 6

REGON 932056223, NIP 8941716976

Dane osobowe archiwizowane są na platformie elektronicznej GRUPY ESPRZEDAŻ ŁUKASZ SADŁOWSKI, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającej: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490

 

Sprzedawca ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe dobrowolnie, ze świadomością, że są one niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

Dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny dla Kupującego przez czas nieokreślony, w celu prowadzenia polityki rabatowej Sklepu Internetowego oraz w celach skarbowych w okresie ustawowym.

 

Kupujący ma prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Kupujący ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępnianie tych danych osobom nieuprawnionym. Zobowiązuje się również do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych.

 

Sprzedawca nie może wykorzystywać danych osobowych Kupującego w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.